1. Anatolliy Luba
  2. black & white mercedes G Wagon
  3. Mean Chrome Audi - oldest says, "That's some flashy car!